Phân bón nông nghiệp

GIÁ (VNĐ)

Sản Phẩm Nỗi Bật

SUPER FATOC 150GR 10kg

206,000 VNĐ 206,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG gói 3gr

5,000 VNĐ 5,000 VNĐ

SURON 80WP/ gói 1Kg

208,000 VNĐ 208,000 VNĐ

HELOSATE 48SL chai 1 lít ancom

82,000 VNĐ 82,000 VNĐ

CALCIUM NITRATE gói 1kg ( Haifa)

16,150 VNĐ 16,150 VNĐ

MAP (MONO AMMONIUM PHOSPHATE) gói 1kg (Haifa)

53,000 VNĐ 53,000 VNĐ

MKP (MONO POTASSIUM PHOSPHATE) gói 1kg (Haifa)

59,000 VNĐ 59,000 VNĐ

MULTI K (KNO3) gói 1kg (Haifa)

43,000 VNĐ 43,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHICKEN ORGANIC FERT bao 25kg (NHẬT BẢN)

350,000 VNĐ 350,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 hộp 1Kg (Mỹ)

207,000 VNĐ 207,000 VNĐ