Phân bón nông nghiệp

GIÁ (VNĐ)

MAP (MONO AMMONIUM PHOSPHATE) gói 1kg (Haifa)

53,000 VNĐ 53,000 VNĐ

MKP (MONO POTASSIUM PHOSPHATE) gói 1kg (Haifa)

59,000 VNĐ 59,000 VNĐ

MULTI K (KNO3) gói 1kg (Haifa)

43,000 VNĐ 43,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHICKEN ORGANIC FERT bao 25kg (NHẬT BẢN)

350,000 VNĐ 350,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHICKEN ORGANIC FERT bao 25kg (NHẬT BẢN)

350,000 VNĐ 350,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 hộp 1Kg (Mỹ)

207,000 VNĐ 207,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 hộp 1Kg (Mỹ)

207,000 VNĐ 207,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 hộp 1Kg (Mỹ)

207,000 VNĐ 207,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 hộp 1Kg (Mỹ)

207,000 VNĐ 207,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 hộp 1Kg (Mỹ)

207,000 VNĐ 207,000 VNĐ