Thuốc trừ cỏ

GIÁ (VNĐ)

Sản Phẩm Nỗi Bật

SUPER FATOC 150GR 10kg

206,000 VNĐ 206,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG gói 3gr

5,000 VNĐ 5,000 VNĐ

SURON 80WP/ gói 1Kg

208,000 VNĐ 208,000 VNĐ

HELOSATE 48SL chai 1 lít ancom

82,000 VNĐ 82,000 VNĐ

AGMAXZIME 800WP (cao cấp) lon 200gr

72,000 VNĐ 72,000 VNĐ

AGMAXZIME 800WP gói 500gr

76,000 VNĐ 76,000 VNĐ

BINHOXA 25EC chai 400ml

230,000 VNĐ 230,000 VNĐ

DECO ECHINO 30EC chai 400CC

180,000 VNĐ 180,000 VNĐ

GRONMANXONE 276 SL Chai 1 lit vuông

102,000 VNĐ 102,000 VNĐ

HELOSATE 48SL chai 1 lít ancom

82,000 VNĐ 82,000 VNĐ

LAMBAST 60EC chai 1lit

235,000 VNĐ 235,000 VNĐ

RADA 80WP lon 100gr

14,000 VNĐ 14,000 VNĐ

RONTATAP 500EC chai 450ml

50,000 VNĐ 50,000 VNĐ

SUPECET 250SC gói 10ml

13,000 VNĐ 13,000 VNĐ

SURON 80WP/ gói 1Kg

208,000 VNĐ 208,000 VNĐ