Số: ……/TB/AA/2020                                                                                                                                                     Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2020

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG