THÔNG TIN NỘI BỘ

1. Thông tin doanh nghiệp
Hội đồng quản trị:
Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng     – Chủ tịch HĐQT
Ông Huỳnh Đức                                      – Ủy viên HĐQT
Ông Lê Trung Huân                                – Ủy viên HĐQT
Ban Kiểm soát:
Ông  Nguyễn Khắc Ngân
Ông Nguyễn Xuân Tiến
Bà Trương Thị Ngọc Huyền
Ban điều hành:
Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng
   Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Lâm Văn Lợi
   Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Tâm
   Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

Bà Trương Phương Mai
   Phó Tổng Giám Đốc