Không kinh doanh sản phẩm Helosate 48SL theo quyết định số: 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam